top of page

פרשת שמות

7 מצוות בני נח 3 מצוות שנוספו על ידי האבות המצוה שהוסיף עמרם מדוע היה צריך משה לבדוק אם אין מישהו שיתגייר מזרע המצרי שהרגו ההנהגות בשובבים למעשה, תהלים בשובבים.

פרשת בשלח

דיברנו על החילוקים בין יציאת מצרים לבין קריעת ים סוף למה על ענין קריעת ים סוף היו צריכים ישראל לשתוק ואפילו משה גודל המלחמה הנוראה שהיה כנגד ישראל מצד השר של מצרים הקשר בין קריעת ים סוף לפרנסה פירושי משא ומתן באמונה והקשר ביניהם באמונה.

פרשת תרומה

ג' ענייני תרומה, ג' סוגי תורה

קישרנו את המילה תרומה לענין משנכנס אדר מרבים בשמחה
ביאור דרשת הזוהר תורה מ', היינו ארבעים יום
מדוע לא אומרים תורה נ', שהם חמשים יום של ספירת העומר.
מלך אסור ברהטים, שבית שבי.
תורה ס' תניינא בלקו"מ
ועוד.

למדנו כיצד הגיע החכם לכפירה, וכיצד ניצלים מטעיות אלו.
הארכנו בענין החשיבות של שלום בית ואהבה בין האיש לאשתו.

פרשת ויקהל פקודי

שיעור על פרשת ויקהל, קדשות השבת, הקשר לקורונה

רמזי השמות ויקהל פקודי
ענין נשמה יתירה בשבת
הטעם שאכילת שבת כולה קודש
מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה

פרשת וארא

א. מדוע כל כך חשוב שידעו מצרים כי אני ה', הרי הם מיד עומדים לטבוע כולם בים סוף. ב. ענין מטה האלהי"ם שנברא בבין השמשות. ג. פרעה - קין, משה - הבל, ד. האותות במטה הם הכנה למתן תורה, לקשר בין עשרה מאמרות לעשרת הדברות, דרך עשר המכות.

פרשת יתרו

שיעור בספורי מעשיות מעשיות מעשה ט'

דיברנו על החידוש הגדול שיש כאן במעשה, שמבואר שהתם היה צריך ללמוד חכמות, ואיך זה מסתדר עם כללות שיטת ברסלב. ביארנו את הסוד בענין 'דרך המלך בדבריו לנטות לצד אחר'. ובהשגחה פרטית, התקשרו כמה דברים לפרשת השבוע.

ביאור הגמ' בשבת (דף קה.) מהו נוטריקון אנכי מתן תורה, לוחות ראשונות, לוחות שניות - כתר חכמה בינה החילוקים בין לוחות ראשונות ללוחות שניות.

פרשת תצוה

שיעור על יום ז' באדר

שיעור על יום ז' באדר
בענין לא קם נביא עוד כמשה, ובאומות העולם כן קם ומנו בלעם
חידושיו של ר' יונתן אייבשיץ
כיצד כל ענין זה מתקשר לפורים

פרשת בא

ביאור ענין 'חלל הפנוי' האם אנחנו יש מאין, או אין מיש מה הם שני האפיקורסיות. איך יתכן להבין שדבר הראשון שהקב"ה ברא הוא האפיקורסות מה נוגע כל עניינים אלו לפרנסה שלנו

ביאור ענין 'חלל הפנוי' האם אנחנו יש מאין, או אין מיש מה הם שני האפיקורסיות. איך יתכן להבין שדבר הראשון שהקב"ה ברא הוא האפיקורסות מה נוגע כל עניינים אלו לפרנסה שלנו

פרשת משפטים

מדבר שקר תרחק

דיברנו על חומרת השקר, גם הוספנו כמה הלכות וספורים למדנו תורה כ"ט בלקוטי מוהר"ן.

הצורך בתמימות וחכמה ההבדל בין תמימות נח לתמימות אברהם. הסיפור עם הרוז'ינר מדוע ירד ליהושע מן כנגד כל ישראל.

פרשת כי תשא

ספורי מעשיות המשך מעשה ט

בתחילת השיעור דיברנו על ענין הקורונה
התחזקנו בענין שמירת שבת, ולימוד הלכות שבת.
בענין שאלת משה על ראיית כבוד השם'.

bottom of page