top of page

ספר במדבר

במדבר

שלח לך

מי היה המרגל שהלך במקום משה רבינו
שלח לך - לטובתך ולהנאתך, מה היה מרויח משה אם היה הוא מהמרגלים
מדוע באמת משה לא רצה לילך.
שבח ארץ ישראל
לימוד תורה של ארץ ישראל.

בלק

מסעי

נשא

מלווה מלכה | סיפורי מעשיות מעשה יא שיעור 7

קרח

פינחס

בהעלותך

חקת

מוטות

bottom of page