top of page

במדבר

ספר במדבר

מלוה מלכה | מעשה ה1

מלוה מלכה | מעשה ה1במדבר
00:00 / 50:14

ביאורים לפרשת במדבר

ביאורים לפרשת במדברבמדבר
00:00 / 52:53

שבועות

במדבר
00:00 / 52:26

במדבר
00:00 / 01:04

ספורי מעשיות | מעשה ט' שיעור 18 | תש"פ

ספורי מעשיות | מעשה ט' שיעור 18 | תש"פבמדבר
00:00 / 58:12

א. דיבור ושם אדנ"י, ענין הסו"ס אחוריים של שם אדנ"י, הביאור בכל זה.
ב. משה קול, יהושע דיבור.
ג. צרות עין גורמת עניות.
ד. רפואה לחולים ע"י סוד ארבעים וחמישים, וסוד העגלה. סוד שם יל"י.
ה. י"ב השבטים גורמים פרנסה בשפע בלי דין.
ו. שנאת עמי הארץ לתלמידי חכמים.
ז. ויאמינו בה' ובמשה עבדו, האמונה בה' בכח משה עבדו.

דגלו עלי אהבה | תש"פ

דגלו עלי אהבה | תש"פבמדבר
00:00 / 32:14

מדוע אנחנו מחולקים לשבטים, הרי דבר זה גורם הרבה מחלוקת
מדוע קוראים את פרשת הדגלים קודם שבועות
מדוע ההפטרה של שבועות היא במעשה מרכבה, שזה סודות הראויים רק לצנועים
כיצד דרשו חז"ל מדגלו עלי אהבה לדילוגו עלי אהבה, מה הקשר בין דגל לבין דילוג.
ואיך התשובות לכל השאלות האלו, ממשיכות פרנסה ושפע לעם ישראל.

במדבר
00:00 / 01:04

במדבר
00:00 / 01:04

במדבר
00:00 / 01:04

שיעור צפייה

הורדת קבצים

bottom of page