סיפורי מעשיות הנושאות בחובן סודות שסיפר רבינו הקדוש, בהם גנוזים סודות נפלאים ונשגבים מסודות הקבלה. ומבואר בהקדמה, שאמר רבינו שראה שלתיקון נשמינו לא מועיל לנו כל התורות הקדושות שגילה, ולכן החליט לתקנה על ידי ספורי מעשיות, עיקר הלימוד בספר הקדוש הזה, הוא בתמימות ופשיטות, ובידיעה שעצם הקריאה בו מתקנת את נשמתנו, ועושה תיקון כללי ופרטי בעולמות העליונים.

הספר עמוק מאוד, ואין מי שיודע עליו פירוש, אכן ניתן לנו רשות למצוא בו הרבה רמזים לעבודת ה', ואף שודאי שאין הרמזים הללו מהווים פירוש, אולם על ידם אנחנו מתקשרים יותר למעשה, וזה ענין השיעורים שנאמרו כאן. המקור לענין זה - למצוא רמזים בספורי מעשיות הגם שאין הם מהווים כפירוש, למדנו מר' נתן שנתן הרבה רמזים בספריו ליקוטי הלכות, ובין המכתבים בעלים לתרופה והידוע שבהם, שמודפס כקונטרס מצורף לספר, הוא "רמזי המעשיות" שחיבר תלמיד ר' נתן הלא הוא רבי נחמן גולדשטיין, הרב מטשערין.

נדפס לראשונה ע"י רבי נתן בשנת תקע"ו באוסטראה ובשנת תר"י הודפס שוב בתוספת הקדמה חדשה.
רבינו הקדוש אמר על מעשיותיו אמר שהם גבוהים יותר מתורותיו, ויש בהם כדי לעורר את האדם משנתו הרוחנית.

תחילת המעשה מדברת הרבה מענין שצריך כל אדם להשתדל לקרב יהודים לעבודת ה' ומדבר על התחבולות של היצר הרע וכיצד עושים תשובה - בחי' שהיום והלילה תוועדים יחד

המעשה הכי קשה בספורי מעשיות מחמת שעליו אין לנו שום ביאור ממוהרנ"ת והיתה סייעתא דשמיא עצומה,למצוא כמה רמזים בעבודת ה' נתפלל כולנו יחד שנזכה להשלים את מעשה הזה בכמה שיותר שגות של רמזים וכן את כל הספר הקדוש הנוראה הזה

פירוש למעשה בת המלך - הרב אליהו עטייה

למדנו במעשה כיצד השיג הצדיק ע"י החכם את ג' החותמות של ' ית' את חותם היראה - שה' ית' גבור את חותם האמת - אע"פ שכל העולם כולו שקרים ואת חותם הענוה - אע"פ שכל העולם כולו גאוה וישות ועצמיות גם למדנו שכדי להכיר כל מקום, מכירים ע"פ הצחוק של אותו מקום, דהיינו ממה שהם עושים צחוק, בזה הם נגועים. ובענין פורים, פתחנו בחידוש הגדול ש"המשנה למלך" יותר גדול מהמלך כמו שמצינו אצל יוסף ומרדכי

המעשה שכנראה מיוסדת על שם מ"ב ובסיעתא דשמייא ניסינו לכוון במעשה הקדוש הזה את שם מ"ב וביארנו את הענין שהקב"ה ברא בתחילה את העולם במדת הגבורה ואח"כ שיתף את מדת החסד את ענין הצרעת, ומ"ב מסעות שנסעו ישראל, ועוד כמה עניינים חשובים

ברוך ה' התחלנו מעשה ד' והתקדמנו ברובו וזכינו גם להתחזק בענין של יציאה מהבית בטלית ותפילין

תחילת המעשה מדברת הרבה מענין שצריך כל אדם להשתדל לקרב יהודים לעבודת ה' ומדבר על התחבולות של היצר הרע וכיצד עושים תשובה - בחי' שהיום והלילה תוועדים יחד

מעשה נפלא אם הרבה מאוד מוסר השכל בענין התקרבות לצדיק ואיך שוברים את כל המניעות ולמדנו הרבה עצות בענין זה איך לדעת שהמניעות הם רק מניעות המוח

מעשה המדבר מענין הנסיעה של רבינו ומענין החולק שחלק עליו גם דיברנו על פורים, בענין אין השם שלם ואין הכסא שלם וכו' ובסוף המעשה דיברנו על תאות אכילה - שזה בחי' נפילת השינים