פרשת בראשית
בראשית - מלווה מלכה - לכו חזו
---
---
---
בראשית - תורה מט
בראשית - מלווה מלכה - לכו חזו
---

בה זכינו להתחיל שיעורים בפרשת השבוע."בראשית ברא אלהים", הארכנו בשאלת רש"י מדוע נאמר שם אלהי"ם ולא שם הוי"ה, וכן בתירוץ, והכל על פי תורה רבינו בלקוטי מוהרן קמא תורה עד.

פרשת בראשית

---
פרשת נח
נח - תורה א
פרשת נח - מלווה מלכה
---
---
פרשת נח - תורה קיב
נח - תורה א
פרשת נח - דור הפלגה - לשון הקודש

הארכנו בדברי הזוהר הקדוש בענין כפל השמות: נח - נח, משה - משה, וכו'. על פי תורתו של רבינו אור האורות לקוטי מוהר"ן קמא סו. ובענין יצחק אבינו, ובענין שאלת אלישע שיהיה לו פי שנים מאליהו, בחילוק בין חיי הצדיק לאחר פטירתו, שמחת זה לא זכה אלישע להיות פי שנים רק בחייו אבל לא בפטירתו וכמה הוכחות בענין

פרשת נח

---
פרשת לך לך
פרשת לך לך - תורה צד
לך לך מלווה מלכה - מעשה חלק 2
לך לך מלווה מלכה בית שמש
מעשה ט לך לך חלק 2
פרשת לך לך חלק 2
פרשת לך לך - תורה צד
לך לך מלווה מלכה חלק 1

דיברנו בפסוק ואעשך לגוי גדול ואגדלה שמך ואהיה ברכה, את פירושי ה'קדושת לוי' לפסוק, ועל פי תורה נ"ט קמא בלקוטי מוהר"ן

פרשת לך לך

לך לך - תורה סב
פרשת וירא
פרשת וירא | נחום איש גם זו
פרשת וירא | מלווה מלכה מעשה י2
מעשה ט' - חלק 3 פרשת וירא
---
פרשת וירא חלק 2
פרשת וירא | נחום איש גם זו
פרשת וירא - השב אשת האיש - תורה י - תשפ

כיצד יתכן שדוקא ריקודים ומחיאת כף הם ממתיקים את הדינים.
ג' שמות של בית המקדש - הר שדה בית (ר"ת הש"ב).
מדוע חשב אבימלך את עצמו שיש לו כח תפילה יותר מאברהם.
היתכן שגדולי הדור הם שם ועבר הצדיקים עם אבימלך?
מעלת תפילת מנחה.
גודל הזהירות שלא לאכול לפני התפילה.

כיצד יתכן שאברהם אבינו מבקש עצה על המילה. ענין עשיית מצוה בשמחה על פי לקוטי מוהר"ן קמא תורה כ"ד. ומה שצריך להוציא מהיכלי התמורות

פרשת וירא

---
פרשת חיי שרה
פרשת חיי שרה | זקנה
פרשת חיי שרה | חלק 3
פרשת חיי שרה - חלה נדה נר - תורה כ -חדש-
---
פרשת חיי שרה | תורה ס
פרשת חיי שרה | זקנה
פרשת חיי שרה מעשה י 5

א. ג' הניסים שהיו באהל שרה רבקה.
ב. ג' הנסים הללו הם כנגד ג' מצוות של האשה חלה נדה והדלקת הנר
ג. תקון חוה, ע"י שרה, חנה, הצרפית והשונמית.
ד. שרה ורבקה יחד משלימות 130 שנה, מה הענין בזה.
ה. הרקע של תורה כ' בלקוטי מוהר"ן.
ו. מעלה של אדל הבת של הבעש"ט, ובתה פייגה, הסיפור עם ר' ברוך.

שיעור בפרשת שבוע, בענין הטוב של התורה הגנוז בכל יום ויום, ואברהם אבינו זכה לו, ועל כן נאמר בו "ואברהם זקן בא בימים". ביאור הגמ' בב"ב (טז:) כיצד יתכן שגדול הנאמר באיוב יותר מהנאמר באברהם, וכיצד יתכן שהשטן מלמד זכות על אברהם, וכן מדוע "סור מרע" הוא בחינה של ויתור בממון. כל קושיות אלו מיושבות היטב על פי תורתו של רבינו

פרשת חיי שרה

מעשה ט' - 4 פרשת חיי שרה חלק 4
פרשת תולדות
פרשת תולדות | תורה 10 תנייניא
פרשת תולדות | רבקה
פרשת תולדות | מעשה י 5
פרשת תולדות - בגדי עשו החמודות - תורה קכז תשפ
תולדות | תורה עד
פרשת תולדות | תורה 10 תנייניא
פרשת תולדות חלק 2

על פי תורה ע"ד בלקוטי מוהר"ן קמא, דיברנו באריכות בענין גדול חיוב לימוד הגמרא והתועלת הגדולה בענין זה למוחין דגדלות, ולזכות להינצל מיסורים, אפי' מיסורים דאהבה [הסברנו החילוק בין יסורים של אהבה ליסורים שלא של אהבה], ובענין תיבת 'תולדות' שנזכרת לראשונה בתולדות השמים, ואח"כ במשך התנ"ך תולדות של עשרה אנשים, ובענין הברכות שרצה יצחק לתת לעשו, ומה סברתו בתחילה ומה לבסוף, ומה הנפקא מינה עד היום בדרך העבודה בזה

פרשת תולדות

פרשת תלדות | מעשה יג 1
פרשת ויצא | הודאה
פרשת ויצא | תורה מח תניינא
פרשת ויצא | 5
פרשת ויצא | מלווה מלכה יג 2
סיפורי מעשיות - מעשה ט' -חלק 5 פרשת ויצא
פרשת ויצא
פרשת ויצא | תורה מח תניינא
פרשת ויצא | מלווה מלכה מעשה י 6

ויקח מאבני המקום - משמע הרבה אבנים, ולבסוף כתוב "ויקח את האבן" משמע אבן אחת כיצד יתכן מריבה בין האבנים, ובענין אבן השתיה - האם זו האבן שבכאן? סדר כל התאריכים בענין יעקב ועוד ע"פ לקוטי מוהר"ן תורה ס"א אות ז'.

פרשת ויצא

פרשת ויצא - נדר יעקב - סולם יעקב
פרשת וישלח
פרשת וישלח | מעשה י7
פרשת וישלח | תורה קנד | יראה נפולה
פרשת וישלח - יעקב והמלאך - תורה כא *תשפ*
---
פרשת וישלח 6
פרשת וישלח | מעשה י7
פרשת וישלח | מעשה יג 3

המלאך אומר ליעקב שישלחהו כי זמנו לומר שירה
מדוע בדיוק הגיע עכשיו הזמן לומר את השירה.
ביאור החשש של יעקב שגם בו יש זוהמא
מדוע יעקב מקרב את יוסף יותר משאר בניו, הרי אסור לשנות בן בין הבנים
מה ההשגחה פרטית שאנחנו נקראים עכשיו ישראלים
אפיקורסות שמהחלל הפנוי, האם יש בזה צורך גבוה.
שמונת נרות חנוכה לעומת שבעת קני המנורה
טמאו את כל השמנים, חוץ מפח אחד, איזה שכל לא הצליחו לטמא?

בטעם ששלח יעקב מלאכים ממש, תירוץ מהבבא סאלי, ומר' דוב קוק, על פי לקוטי והר"ן תורה ע"ט תניינא. ובטעם שנענש יעקב על שהטמין את דינה בתיבה, ובטעם ששרו של עשו פוגע דוקא בירך יעקב

פרשת וישלח

סיפורי מעשיות | מעשה ט' - חלק 6 פרשת וישלח
פרשת וישב | חנוכה
פרשת וישב | קנט
פרשת וישב | חנוכה 7
פרשת וישב - חנוכה - שיחה מ תשפ
---
פרשת וישב | מלווה מלכה | מעשה יג -4
פרשת וישב | קנט
פרשת וישב | חנוכה

מה שמצינו שבתרגום יונתן נקראת הכתונת פרגוד, עם ביאור דברי המלאך גבריאל במה ששמע מאחורי הפרגוד, ענין תפילת יוסף בשדה, ושעבוד מצרים. חנוכה הוא זמן של חן וחנינה, ואז אפשר לקבל גם כשלא מגיע.

פרשת וישב

לא זמין
פרשת מקץ | חנוכה
פרשת מקץ | חנוכה | מעשה יג 5
פרשת מקץ | וזאת חנוכה 2
פרשת מקץ | חנוכה 8
---
פרשת מקץ | חנוכה 2
פרשת מקץ | חנוכה | מעשה יג 5
פרשת מקץ | חנוכה 1

דיברנו על האור הגנוז בחנוכה, על ענין שימי חנוכה הם ימי הודאה, וכיצד שייכת ההודאה דוקא לעתיד לבוא, כיצד היא ההודאה בשלמות, וכיצד אפשר למעט את הצרה, הכל על פי לקוטי מוהר"ן תניינא ב'.

פרשת מקץ

פרשת מקץ - חנוכה2 - תשפ
פרשת ויגש
פרשת ויגש | זאת חנוכה
פרשת ויגש | מלווה מלכה
פרשת ויגש - תורה סב *חדש*
---
פרשת ויגש | וידוי ותשובה
פרשת ויגש | זאת חנוכה
פרשת ויגש | מעשה יג 6

החיבור בין יוסף ויהודה לבין בועז ורות
כיצד ע"י האכילה גורמים ליחוד קוב"ה ושכינתיה
מה הוא תענוג רוחני
בושה-תשובה-שבת
כח האמונה לברר את המאכלים.

דיברנו על השאלות א) כיצד יהודה רוצה לדבר באזני יוסף, הרי האחים חשבו שהוא מצרי ואינו מבין לשון הקודש שהרי המציץ בינותם. ב) מדוע הכתוב פעם קורא שהעגלות שלח אום פרעה ופעם יוסף ופעם שניהם וכו'. ויישבנו את שתי השאלות ביסוד גדול באמונה, ובענין חובת ההשתדלות.

פרשת ויגש

סיפורי מעשיות | מעשה ט חלק 7
פרשת ויחי
פרשת ויחי | תורה קפא
פרשת ויחי | מנשה ואפרים
פרשת ויחי | מלווה מלכה | מעשה י 8
מעשה ט' - 8 פרשת ויחי
פרשת ויחי | הילולא דרבי נחמן
פרשת ויחי | תורה קפא
פרשת ויחי | מעשה יג 7

כיצד עושים מהתורות תפילות
כל זמן שלמדו תורה, לא חל עליהם שיעבוד מצרים
סוגי התפילות ומעלתן
כיצד ע"י התורה מתקבלים כל התפילות.

פרשת ויחי

ליקוטי מוהרן - ויחי - תורה א