top of page

דפים לשבת - פרשת ניצבים - כיצד מתקנים תפילות של כל השנה

הגאון הרב אליהן עטייה בשיעור השבועי לפרשת השבוע :


פרשת נצבים - תורות הבעש"ט ורבינו על ראש השנה.

• מדוע לא מברכים את חודש אלול בשבת נצבים.

• האם גם על הקב"ה נאמר 'אין מלך בלא עם'.

• כיצד מתקנים תפילות של כל השנה בראש השנה.

• בראש השנה צריך לחשוב מחשבות טובות.

• ענין התעוררות מהשינה על ידי השופר.

• תורות רבינו בתקיעת שופר.

 

Commentaires


bottom of page