top of page

Latest News

I'm a title. ​Click here to edit me.

ספר בראשית

Date

כיצד עושים מהתורות תפילות
כל זמן שלמדו תורה, לא חל עליהם שיעבוד מצרים
סוגי התפילות ומעלתן
כיצד ע"י התורה מתקבלים כל התפילות.

Read More
Image-empty-state.png

ספר בראשית

Date

החיבור בין יוסף ויהודה לבין בועז ורות
כיצד ע"י האכילה גורמים ליחוד קוב"ה ושכינתיה
מה הוא תענוג רוחני
בושה-תשובה-שבת
כח האמונה לברר את המאכלים.

דיברנו על השאלות א) כיצד יהודה רוצה לדבר באזני יוסף, הרי האחים חשבו שהוא מצרי ואינו מבין לשון הקודש שהרי המציץ בינותם. ב) מדוע הכתוב פעם קורא שהעגלות שלח אום פרעה ופעם יוסף ופעם שניהם וכו'. ויישבנו את שתי השאלות ביסוד גדול באמונה, ובענין חובת ההשתדלות.

Read More
Image-empty-state.png

ספר בראשית

Date

דיברנו על האור הגנוז בחנוכה, על ענין שימי חנוכה הם ימי הודאה, וכיצד שייכת ההודאה דוקא לעתיד לבוא, כיצד היא ההודאה בשלמות, וכיצד אפשר למעט את הצרה, הכל על פי לקוטי מוהר"ן תניינא ב'.

Read More
Image-empty-state.png

ספר בראשית

Date

מה שמצינו שבתרגום יונתן נקראת הכתונת פרגוד, עם ביאור דברי המלאך גבריאל במה ששמע מאחורי הפרגוד, ענין תפילת יוסף בשדה, ושעבוד מצרים. חנוכה הוא זמן של חן וחנינה, ואז אפשר לקבל גם כשלא מגיע.

Read More
Image-empty-state.png

ספר בראשית

Date

המלאך אומר ליעקב שישלחהו כי זמנו לומר שירה
מדוע בדיוק הגיע עכשיו הזמן לומר את השירה.
ביאור החשש של יעקב שגם בו יש זוהמא
מדוע יעקב מקרב את יוסף יותר משאר בניו, הרי אסור לשנות בן בין הבנים
מה ההשגחה פרטית שאנחנו נקראים עכשיו ישראלים
אפיקורסות שמהחלל הפנוי, האם יש בזה צורך גבוה.
שמונת נרות חנוכה לעומת שבעת קני המנורה
טמאו את כל השמנים, חוץ מפח אחד, איזה שכל לא הצליחו לטמא?

בטעם ששלח יעקב מלאכים ממש, תירוץ מהבבא סאלי, ומר' דוב קוק, על פי לקוטי והר"ן תורה ע"ט תניינא. ובטעם שנענש יעקב על שהטמין את דינה בתיבה, ובטעם ששרו של עשו פוגע דוקא בירך יעקב

Read More
Image-empty-state.png

ספר בראשית

Date

ויקח מאבני המקום - משמע הרבה אבנים, ולבסוף כתוב "ויקח את האבן" משמע אבן אחת כיצד יתכן מריבה בין האבנים, ובענין אבן השתיה - האם זו האבן שבכאן? סדר כל התאריכים בענין יעקב ועוד ע"פ לקוטי מוהר"ן תורה ס"א אות ז'.

Read More
Image-empty-state.png

ספר בראשית

Date

על פי תורה ע"ד בלקוטי מוהר"ן קמא, דיברנו באריכות בענין גדול חיוב לימוד הגמרא והתועלת הגדולה בענין זה למוחין דגדלות, ולזכות להינצל מיסורים, אפי' מיסורים דאהבה [הסברנו החילוק בין יסורים של אהבה ליסורים שלא של אהבה], ובענין תיבת 'תולדות' שנזכרת לראשונה בתולדות השמים, ואח"כ במשך התנ"ך תולדות של עשרה אנשים, ובענין הברכות שרצה יצחק לתת לעשו, ומה סברתו בתחילה ומה לבסוף, ומה הנפקא מינה עד היום בדרך העבודה בזה

Read More
Image-empty-state.png

ספר בראשית

Date

א. ג' הניסים שהיו באהל שרה רבקה.
ב. ג' הנסים הללו הם כנגד ג' מצוות של האשה חלה נדה והדלקת הנר
ג. תקון חוה, ע"י שרה, חנה, הצרפית והשונמית.
ד. שרה ורבקה יחד משלימות 130 שנה, מה הענין בזה.
ה. הרקע של תורה כ' בלקוטי מוהר"ן.
ו. מעלה של אדל הבת של הבעש"ט, ובתה פייגה, הסיפור עם ר' ברוך.

שיעור בפרשת שבוע, בענין הטוב של התורה הגנוז בכל יום ויום, ואברהם אבינו זכה לו, ועל כן נאמר בו "ואברהם זקן בא בימים". ביאור הגמ' בב"ב (טז:) כיצד יתכן שגדול הנאמר באיוב יותר מהנאמר באברהם, וכיצד יתכן שהשטן מלמד זכות על אברהם, וכן מדוע "סור מרע" הוא בחינה של ויתור בממון. כל קושיות אלו מיושבות היטב על פי תורתו של רבינו

Read More
Image-empty-state.png

ספר בראשית

Date

כיצד יתכן שדוקא ריקודים ומחיאת כף הם ממתיקים את הדינים.
ג' שמות של בית המקדש - הר שדה בית (ר"ת הש"ב).
מדוע חשב אבימלך את עצמו שיש לו כח תפילה יותר מאברהם.
היתכן שגדולי הדור הם שם ועבר הצדיקים עם אבימלך?
מעלת תפילת מנחה.
גודל הזהירות שלא לאכול לפני התפילה.

כיצד יתכן שאברהם אבינו מבקש עצה על המילה. ענין עשיית מצוה בשמחה על פי לקוטי מוהר"ן קמא תורה כ"ד. ומה שצריך להוציא מהיכלי התמורות

Read More
Image-empty-state.png

ספר בראשית

Date

דיברנו בפסוק ואעשך לגוי גדול ואגדלה שמך ואהיה ברכה, את פירושי ה'קדושת לוי' לפסוק, ועל פי תורה נ"ט קמא בלקוטי מוהר"ן

Read More
Image-empty-state.png

ספר בראשית

Date

הארכנו בדברי הזוהר הקדוש בענין כפל השמות: נח - נח, משה - משה, וכו'. על פי תורתו של רבינו אור האורות לקוטי מוהר"ן קמא סו. ובענין יצחק אבינו, ובענין שאלת אלישע שיהיה לו פי שנים מאליהו, בחילוק בין חיי הצדיק לאחר פטירתו, שמחת זה לא זכה אלישע להיות פי שנים רק בחייו אבל לא בפטירתו וכמה הוכחות בענין

Read More
Image-empty-state.png

ספר בראשית

Date

בה זכינו להתחיל שיעורים בפרשת השבוע."בראשית ברא אלהים", הארכנו בשאלת רש"י מדוע נאמר שם אלהי"ם ולא שם הוי"ה, וכן בתירוץ, והכל על פי תורה רבינו בלקוטי מוהרן קמא תורה עד.

Read More
Image-empty-state.png
bottom of page