top of page

פרשת שמיני

פרשת אמור

סיום שבוע הנצח תחילת שבוע ההוד
היציאה מבהמה לאדם,
גילוי כח הרצון ע"י פסח שני

פרשת ויקרא

פרשת תזריע מצורע

שיעור על פרשת השבוע על השאלה מדוע התינוק נימול רק לשמונה ימים ולא ביום הראשון.
סוד ארץ ישראל שניתנה קודם לכנען ואח"כ לארץ ישראל.
התורה ג"כ ניתנה רק לאחר עשרים ושש דורות
ובמאמר הזוהר שמי שמבין מדוע ארץ ישראל היתה אצל כנען ואח"כ לישראל,
מבין מדוע בת שבע היתה קודם ביד אוריה ורק אח"כ ניתנה לדוד.

פרשת בהר - בחוקתי

ניישב את הקושיא למה לכאורה התורה כותבת רק יעודים גשמיים
לבאר האם גשמים הם גבורות או חסדים,
מדוע עיקר בריאת העולם הוא בשביל שנכיר את הקב"ה
איך זוכים לענין הזה להכיר את הקב"ה
מהו חלק בורא שנעשה נברא, ומה התכלית מזה.
כל זה ועוד הרבה נושאים בשיעור

פרשת צו

פרשת אחרי מות - קדושים

bottom of page