top of page

פרשת בראשית

בה זכינו להתחיל שיעורים בפרשת השבוע."בראשית ברא אלהים", הארכנו בשאלת רש"י מדוע נאמר שם אלהי"ם ולא שם הוי"ה, וכן בתירוץ, והכל על פי תורה רבינו בלקוטי מוהרן קמא תורה עד.

פרשת וירא

שיעור בפרשת וירא - על פי תורה י

כיצד יתכן שדוקא ריקודים ומחיאת כף הם ממתיקים את הדינים.
ג' שמות של בית המקדש - הר שדה בית (ר"ת הש"ב).
מדוע חשב אבימלך את עצמו שיש לו כח תפילה יותר מאברהם.
היתכן שגדולי הדור הם שם ועבר הצדיקים עם אבימלך?
מעלת תפילת מנחה.
גודל הזהירות שלא לאכול לפני התפילה.

כיצד יתכן שאברהם אבינו מבקש עצה על המילה. ענין עשיית מצוה בשמחה על פי לקוטי מוהר"ן קמא תורה כ"ד. ומה שצריך להוציא מהיכלי התמורות

ספורי מעשיות מעשה ט' חלק 3

ביארנו את השבעה ירידות של החכם.
הסברנו את מהות הארצות, ווארשא, לאגורנא, איטליא, ושפניא.
דיברנו על ביטחון בפרנסה,
ומדוע רבינו ביקש שהקב"ה יעמיד אותו בניסיון.

פרשת ויצא

שיעור בפרשת שבוע פרשת ויצא - בענין נדר יעקב

ויקח מאבני המקום - משמע הרבה אבנים, ולבסוף כתוב "ויקח את האבן" משמע אבן אחת כיצד יתכן מריבה בין האבנים, ובענין אבן השתיה - האם זו האבן שבכאן? סדר כל התאריכים בענין יעקב ועוד ע"פ לקוטי מוהר"ן תורה ס"א אות ז'.

ספורי מעשיות - מעשה ט' חלק 5

מדנו את המאכלים של התם,
את סוד האותיות על פי ספר יצרה איך משנים את טעם המאכלים.
סוד המשקאות שבשם שד"י - שיכר דבש יין.
סוד המלבושים, עשינו בענין זה גימטריאות נפלאות בשפת האידיש.

פרשת מקץ

דיברנו על האור הגנוז בחנוכה, על ענין שימי חנוכה הם ימי הודאה, וכיצד שייכת ההודאה דוקא לעתיד לבוא, כיצד היא ההודאה בשלמות, וכיצד אפשר למעט את הצרה, הכל על פי לקוטי מוהר"ן תניינא ב'.

פרשת מקץ - חנוכה 2

כיצד השמן של נס היה כשר להדלקה, הרי צריך שמן זית.
תירוץ הט"ז לקושית הבית יוסף
מה החכמה והבינה לאסוף תבואה
איך יוסף אומר שה' לא זן את הערלים, הרי הקב"ה זן את כל העולם.
תוכנית יוסף לגייר את מצרים
ענין הערב רב
סוד השלהבת.

פרשת נח

הארכנו בדברי הזוהר הקדוש בענין כפל השמות: נח - נח, משה - משה, וכו'. על פי תורתו של רבינו אור האורות לקוטי מוהר"ן קמא סו. ובענין יצחק אבינו, ובענין שאלת אלישע שיהיה לו פי שנים מאליהו, בחילוק בין חיי הצדיק לאחר פטירתו, שמחת זה לא זכה אלישע להיות פי שנים רק בחייו אבל לא בפטירתו וכמה הוכחות בענין

פרשת חיי שרה

פרשת שבוע - חיי שרה, תורה כ

א. ג' הניסים שהיו באהל שרה רבקה.
ב. ג' הנסים הללו הם כנגד ג' מצוות של האשה חלה נדה והדלקת הנר
ג. תקון חוה, ע"י שרה, חנה, הצרפית והשונמית.
ד. שרה ורבקה יחד משלימות 130 שנה, מה הענין בזה.
ה. הרקע של תורה כ' בלקוטי מוהר"ן.
ו. מעלה של אדל הבת של הבעש"ט, ובתה פייגה, הסיפור עם ר' ברוך.

שיעור בפרשת שבוע, בענין הטוב של התורה הגנוז בכל יום ויום, ואברהם אבינו זכה לו, ועל כן נאמר בו "ואברהם זקן בא בימים". ביאור הגמ' בב"ב (טז:) כיצד יתכן שגדול הנאמר באיוב יותר מהנאמר באברהם, וכיצד יתכן שהשטן מלמד זכות על אברהם, וכן מדוע "סור מרע" הוא בחינה של ויתור בממון. כל קושיות אלו מיושבות היטב על פי תורתו של רבינו

סיפורי מעשיות מעשה ט' - חלק 4

התדרדרות החכם התחילה, בשעה שהתחיל להתגאות.
התם קשה לו לעסוק במלאכה - עולם העשיה
קל לו לעסוק באכילה קדושה - עולם היצירה.
הארכנו בענין מאכל בקדושה, התיקונים שיש באכילה, כיצד אוכלים בקדושה.
כיצד הפרנסה באה בשעת האכילה דוקא,
לחם-מלח-מזלא.

פרשת וישלח

פרשת וישלח - יעקב והמלאך, וקצת חנוכה

המלאך אומר ליעקב שישלחהו כי זמנו לומר שירה
מדוע בדיוק הגיע עכשיו הזמן לומר את השירה.
ביאור החשש של יעקב שגם בו יש זוהמא
מדוע יעקב מקרב את יוסף יותר משאר בניו, הרי אסור לשנות בן בין הבנים
מה ההשגחה פרטית שאנחנו נקראים עכשיו ישראלים
אפיקורסות שמהחלל הפנוי, האם יש בזה צורך גבוה.
שמונת נרות חנוכה לעומת שבעת קני המנורה
טמאו את כל השמנים, חוץ מפח אחד, איזה שכל לא הצליחו לטמא?

בטעם ששלח יעקב מלאכים ממש, תירוץ מהבבא סאלי, ומר' דוב קוק, על פי לקוטי והר"ן תורה ע"ט תניינא. ובטעם שנענש יעקב על שהטמין את דינה בתיבה, ובטעם ששרו של עשו פוגע דוקא בירך יעקב

ספורי מעשיות - מעשה ט',חלק 6 זה מעשה שלו וזה מעשה שלי

המשכנו במעשה,
ענין התפילה של שלשוש קצוות
התחזקות גדולה, שהתפילה מועילה בכל מצב
לא לייאש את הרב...
קצת בענין פדיון.

פרשת ויגש

החיבור בין יוסף ויהודה לבין בועז ורות
כיצד ע"י האכילה גורמים ליחוד קוב"ה ושכינתיה
מה הוא תענוג רוחני
בושה-תשובה-שבת
כח האמונה לברר את המאכלים.

דיברנו על השאלות א) כיצד יהודה רוצה לדבר באזני יוסף, הרי האחים חשבו שהוא מצרי ואינו מבין לשון הקודש שהרי המציץ בינותם. ב) מדוע הכתוב פעם קורא שהעגלות שלח אום פרעה ופעם יוסף ופעם שניהם וכו'. ויישבנו את שתי השאלות ביסוד גדול באמונה, ובענין חובת ההשתדלות.

ספורי מעשיות מעשה ט' חלק 7

החיבור בין יוסף ויהודה לבין בועז ורות
כיצד ע"י האכילה גורמים ליחוד קוב"ה ושכינתיה
מה הוא תענוג רוחני
בושה-תשובה-שבת
כח האמונה לברר את המאכלים.

פרשת לך לך

דיברנו בפסוק ואעשך לגוי גדול ואגדלה שמך ואהיה ברכה, את פירושי ה'קדושת לוי' לפסוק, ועל פי תורה נ"ט קמא בלקוטי מוהר"ן

פרשת תולדות

על פי תורה ע"ד בלקוטי מוהר"ן קמא, דיברנו באריכות בענין גדול חיוב לימוד הגמרא והתועלת הגדולה בענין זה למוחין דגדלות, ולזכות להינצל מיסורים, אפי' מיסורים דאהבה [הסברנו החילוק בין יסורים של אהבה ליסורים שלא של אהבה], ובענין תיבת 'תולדות' שנזכרת לראשונה בתולדות השמים, ואח"כ במשך התנ"ך תולדות של עשרה אנשים, ובענין הברכות שרצה יצחק לתת לעשו, ומה סברתו בתחילה ומה לבסוף, ומה הנפקא מינה עד היום בדרך העבודה בזה

פרשת תולדות, שיעור בענין הבגדים - תורה קכ"ז

א. ביאור דברי רש"י בגדי עשו החמודות - נקיות.
ב. כיצד רבקה לקחה את בגדי עשו לתת ליעקב בלי רשות, האם אין כאן גזל?
ובפרט, שודאי עשו לא היה מסכים לזה.
ג. מה ההיסטוריה של הבגדים האלה.
ד. ממה נעשו הבגדים האלה, ואיפה הבגד של חוה.
ה. מדוע היו מצוירים עליהם בהמות וחיות וכו'.
ו. מה היתה מריבת עשו ויעקב.
ז. מדוע כששמע יצחק שיעקב קנה את הבכורה, הסכים לברכו בכל לבו ואמר גם ברוך יהיה.

פרשת וישב

מה שמצינו שבתרגום יונתן נקראת הכתונת פרגוד, עם ביאור דברי המלאך גבריאל במה ששמע מאחורי הפרגוד, ענין תפילת יוסף בשדה, ושעבוד מצרים. חנוכה הוא זמן של חן וחנינה, ואז אפשר לקבל גם כשלא מגיע.

שיעור פרשת שבוע - וישב, חנוכה

למה שיעקב לא ישב בשלוה
מדוע התגלות מלכות יוסף הוא בחלום האלומות
סוד שם קדוש 'קמה'
אותיות הנג"ש בסביבון
משחק הסביבון
חנוכה - בית המקדש.

פרשת ויחי

פרשת ויחי על פי תורה א ליקוטי מוהרן

כיצד עושים מהתורות תפילות
כל זמן שלמדו תורה, לא חל עליהם שיעבוד מצרים
סוגי התפילות ומעלתן
כיצד ע"י התורה מתקבלים כל התפילות.

ספורי מעשיות מעשה ט' חלק 8

דיברנו על המשא ומתן בין החכם והתם בענין העצבות והשמחה.
דיברנו על הפרשת שבוע, בענין מנשה ואפרים, מדוע הם גם בכלל מנין השבטים
והסברנו על פי תורה האריז"ל מה היה החטא של ראובן,
ומדוע הבכורה שלו נמסרה ליוסף דוקא,
מה ענין 'פי שנים' לכח התפילה.

bottom of page