top of page

סיפורי מעשיות הנושאות בחובן סודות שסיפר רבינו הקדוש, בהם גנוזים סודות נפלאים ונשגבים מסודות הקבלה. ומבואר בהקדמה, שאמר רבינו שראה שלתיקון נשמינו לא מועיל לנו כל התורות הקדושות שגילה, ולכן החליט לתקנה על ידי ספורי מעשיות, עיקר הלימוד בספר הקדוש הזה, הוא בתמימות ופשיטות, ובידיעה שעצם הקריאה בו מתקנת את נשמתנו, ועושה תיקון כללי ופרטי בעולמות העליונים.

הספר עמוק מאוד, ואין מי שיודע עליו פירוש, אכן ניתן לנו רשות למצוא בו הרבה רמזים לעבודת ה', ואף שודאי שאין הרמזים הללו מהווים פירוש, אולם על ידם אנחנו מתקשרים יותר למעשה, וזה ענין השיעורים שנאמרו כאן. המקור לענין זה - למצוא רמזים בספורי מעשיות הגם שאין הם מהווים כפירוש, למדנו מר' נתן שנתן הרבה רמזים בספריו ליקוטי הלכות, ובין המכתבים בעלים לתרופה והידוע שבהם, שמודפס כקונטרס מצורף לספר, הוא "רמזי המעשיות" שחיבר תלמיד ר' נתן הלא הוא רבי נחמן גולדשטיין, הרב מטשערין.

נדפס לראשונה ע"י רבי נתן בשנת תקע"ו באוסטראה ובשנת תר"י הודפס שוב בתוספת הקדמה חדשה.
רבינו הקדוש אמר על מעשיותיו אמר שהם גבוהים יותר מתורותיו, ויש בהם כדי לעורר את האדם משנתו הרוחנית.

bottom of page